Episode 2

full
Published on:

16th Jul 2020

02:کتاب طراحی اشیاء روزمره ـ بخش دوم ـ روانشناسی کنشهای روزمره

در این بخش نویسنده ـ دان نورمن از روانشناسی کنش ها میگه و برای ما از گلوگاه اجرا و گلوگاه ارزیابی در تجربه ی کاربری و نقش اونها در انجام کارهای روزمره و برخورد با اشیا صحبت می کنه. آشنایی با مراحل مختلف ارزیابی یکی دیگه از مسایل مهم مطرح شده در این بخش هستند

Listen for free

Show artwork for RoZh.Lab

About the Podcast

RoZh.Lab
Talking about design books in Persian
در این پادکست ما کتابهای مختلف در زمینه ی رشته های طراحی و معماری رو برای شما بازگو می کنیم. هر اپیزود یک بخش از یک کتاب هست که به طور مفصل و با مثالهای ملموس برای شما توضیح داده میشه

About your hosts

Zhabiz Shafieyoun

Profile picture for Zhabiz Shafieyoun
Zhabiz Shafieyoun, Ph.D. in Design at Politecnico di Milano, Italy.
Adjunct professor at Winthrop University, USA.

Rodia Banaei

Profile picture for Rodia Banaei
Interior designer
Master's degree in design