Episode 22

full
Published on:

26th Mar 2021

22: کتاب ۱۰۱ روش طراحی ـ نوشته ی ویجی کومارـ انگیزه ی اولیه ـ متد نمودار فرصت اولیه

روش انتخابی اول برای جهت گیری اولیه

نمودار فرصت اولیه  

این روش کمک می کند تا فرصت های نو آوری  رو در یک محور۲ در ۲ کشف کنیم. هر محور از دو تا بعد کلیدی استفاده می کنیم که به صورت استراتژیکی در روند پروژه تاثیر دارند و بعد از تحقیقات عمیق در درک پروژه به دست آمده است. روی نقشه پیش بینی های مختلفی رسم می شوند وارتباط سازمان را با بقیه ی سازمانها نشان میدهد  و می تواند از گمانه زنی ها فرصت  موجود برای حرکت سازمان به سمت جلو رو پشتیبانی کند. این متد کمک می کند که در اولین قدمهای شروع پروژه بفهمیم که بازی را از کجا باید شروع کنیم. 

Listen for free

Show artwork for RoZh.Lab

About the Podcast

RoZh.Lab
Talking about design books in Persian
در این پادکست ما کتابهای مختلف در زمینه ی رشته های طراحی و معماری رو برای شما بازگو می کنیم. هر اپیزود یک بخش از یک کتاب هست که به طور مفصل و با مثالهای ملموس برای شما توضیح داده میشه

About your hosts

Zhabiz Shafieyoun

Profile picture for Zhabiz Shafieyoun
Zhabiz Shafieyoun, Ph.D. in Design at Politecnico di Milano, Italy.
Adjunct professor at Winthrop University, USA.

Rodia Banaei

Profile picture for Rodia Banaei
Interior designer
Master's degree in design