Episode 10

full
Published on:

28th Aug 2020

10: کتاب زبان فضاـ نوشته برایان لاوسون ـ بخش دوم ـ فضا و ابعاد انسانی

این بخش را برایان لاسون به فضا و ابعاد انسانی اختصاص داده و برای شروع به روانشناسی انسان پرداخته و انگیزه ها و نیازهای انسان را با استفاده از هرم مازلو توضیح داده است. او از سه نیاز مهم مکانی؛ انگیختگی٬امنیت و هویت می گوید و آنها را به تفصیل توضیح می دهد. بخش دوم همچنان به پایه ریزی کتاب مشغول است و ما را با برای هفت بخش بعدی کتاب آماده می کند

Listen for free

Show artwork for RoZh.Lab

About the Podcast

RoZh.Lab
Talking about design books in Persian
در این پادکست ما کتابهای مختلف در زمینه ی رشته های طراحی و معماری رو برای شما بازگو می کنیم. هر اپیزود یک بخش از یک کتاب هست که به طور مفصل و با مثالهای ملموس برای شما توضیح داده میشه

About your hosts

Zhabiz Shafieyoun

Profile picture for Zhabiz Shafieyoun
Zhabiz Shafieyoun, Ph.D. in Design at Politecnico di Milano, Italy.
Adjunct professor at Winthrop University, USA.

Rodia Banaei

Profile picture for Rodia Banaei
Interior designer
Master's degree in design