Episode 7

full
Published on:

31st Jul 2020

07:کتاب طراحی اشیاء روزمره ـ بخش هفتم ـ طراحی در دنیای کسب وکار

بعد از فراگیری روشهای طراحی نورمن در این بخش ما را با دنیای کسب و کار و مراحلی که بعد از حل مشکل و ارائه محصول به بازار باید طی بشوند آشنا می کند. این بخش شامل مثالهایی از طراحی های تجربه ی پایدار و همچنین معرفی دو نوع نوآوری تدریجی -افزایشی و بنیادی می باشد. در حقیقت این بخش به عنوان بخش آخر از کتاب طراحی اشیا روزمره مباحث تمام بخشهای گذشته را به هم گره زده و به ما ارائه می دهد

Listen for free

Show artwork for RoZh.Lab

About the Podcast

RoZh.Lab
Talking about design books in Persian
در این پادکست ما کتابهای مختلف در زمینه ی رشته های طراحی و معماری رو برای شما بازگو می کنیم. هر اپیزود یک بخش از یک کتاب هست که به طور مفصل و با مثالهای ملموس برای شما توضیح داده میشه

About your hosts

Zhabiz Shafieyoun

Profile picture for Zhabiz Shafieyoun
Zhabiz Shafieyoun, Ph.D. in Design at Politecnico di Milano, Italy.
Adjunct professor at Winthrop University, USA.

Rodia Banaei

Profile picture for Rodia Banaei
Interior designer
Master's degree in design